บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาปัจจัยต่างๆประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม

ปี เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) กำไรสุทธิต่อหุ้นของปีก่อนหน้า (บาท) อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)
2564 0.50 1.44 34.62%
2563 0.45 1.34 33.5%
2562 0.40 0.98 41.0%
2561 0.40 1.23 32.5%
2560 0.35 1.004 35%
2559 0.30 0.834 35.9%
2558 0.26 0.83 31.3%
2557 0.25 0.70 36%
2556 0.25 0.820 31%
2555 0.18 0.550 33%
2554 0.38 0.953 40%
2553 0.32 0.800 40%
2552 0.25 0.700 36%
2551 0.15 0.390 38%
2550 0.23 0.590 39%
2549 0.14 0.340 41%