ยอดขาย (ล้านบาท)

12,571 -3.0%QoQ

รายได้รวม (ล้านบาท)

9,862 -9.1%QoQ

กำไรสุทธิ (ล้านบาท)

1,574 -9.0%QoQ

ยอดขาย (ล้านบาท)

25,530 +43.3%YoY

รายได้รวม (ล้านบาท)

20,711 +20.8%YoY

กำไรสุทธิ (ล้านบาท)

3,304 +31.2%YoY

Unit: THB million

Financial Summary Q2 2565 Q1 2565 2564 Q4 2564 Q3 2564 Q2 2564 Q1 2564
Revenues from Property Development (Btm) 9,620 10,621 30,879 7,249 6,916 7,836 8,879
YoY Chg (%) 22.8% 19.6% 6.7% -0.7% -22.3% 3.3% 72.0%
QoQ Chg (%) -9.4% 46.5% 4.8% -11.7% -11.8% 21.6%
Consolidated Revenues (Btm) 9,862 10,849 31,794 7,501 7,152 8,035 9,106
YoY Chg (%) 22.7% 19.1% 6.4% -0.6% -21.8% 3.1% 68.7%
QoQ Chg (%) -9.1% 44.6% 4.9% -11.0% -11.8% 20.6%
Gross profit from Property Development (Btm) 3,121 3,431 9,611 2,324 2,110 2,385 2,793
Gross margin from Property (%) 32.4% 32.3% 31.1% 32.1% 30.5% 30.4% 31.5%
Overall Gross profit (Btm) 3,313 3,616 10,311 2,511 2,292 2,542 2,967
Gross margin (%) 33.6% 33.3% 32.4% 33.5% 32.0% 31.6% 32.6%
Operating profit (Btm) 1,598 1,907 4,484 930 862 1,149 1,542
Operating margin (%) 16.2% 17.6% 14.1% 12.4% 12.1% 14.3% 16.9%
Net profit from normal operations (Btm) 1,574 1,730 4,542 994 1,030 1,115 1,403
YoY Chg (%) 41.2% 23.3% 7.5% 5.5% -29.0% -8.2% 127.1%
QoQ Chg (%) -9.0% 74.0% -3.5% -7.6% -20.5% 48.9%
Net profit (Btm) 1,574 1,730 4,543 994 1,031 1,115 1,403
YoY Chg (%) 41.2% 23.3% 7.5% 5.5% -28.9% -8.2% 127.1%
QoQ Chg (%) -9.0% 74.0% -3.6% -7.5% -20.5% 48.9%
EPS (Bt) 0.50 0.55 1.44 0.32 0.33 0.35 0.45
Total assets (Btm) 62,469 60,873 60,409 60,409 58,571 58,099 59,089
Equity (Btm) 34,155 34,154 32,423 32,423 31,430 30,398 30,699
Outstanding debt (Btm) 20,404 19,651 21,376 21,376 20,987 21,635 22,652
Net debt (Btm) 17,563 16,803 19,306 19,306 17,533 18,687 18,698
Net debt to equity (x) 0.51 0.49 0.60 0.60 0.56 0.61 0.61
ROE (%) (average equity) N/A N/A 14.7% N/A N/A N/A N/A