นโยบายการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

เอพี ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมการสื่อสาร และการสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของเอพี ว่าเป็นหัวใจของการดำเนินงานธุรกิจอย่างยั่งยืน เนื่องจากกิจกรรมนี้จะช่วยให้เอพีรับรู้ และเข้าใจประเด็นความต้องการ ความคาดหวัง หรือข้อกังวลที่มีต่อบริษัท ดังนั้น เอพีจึงมีความมุ่งมั่นในวางกลยุทธ์ ทิศทาง นโยบาย แผนการดำเนินธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังให้อย่างสมดุลย์ เพื่อนำมาซึ่งการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว และช่วยบรรเทาความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

เอพีกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด 7 กลุ่มเพื่อดำเนินบทบาทอย่างเหมาะสมในการดูแล หรือป้องกันแก้ไข เยียวยา ผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งดำเนินกิจกรรมเพื่อดูแลและเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยมีรายละเอียดของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ดังต่อไปนี้

 • นักลงทุนและผู้ถือหุ้น
 • ผู้บริหารและพนักงาน
 • ลูกค้า ผู้เช่าและผู้อยู่อาศัย
 • ชุมชนและสังคม
 • คู่ค้าและผู้รับเหมา
 • หน่วยงานรัฐ
 • คู่แข่งทางการค้า า

และเพื่อให้เกิดผลลัพธ์อันเป็นรูปธรรม เอพีได้กำหนดกลยุทธ์เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นการรักษาความสัมพันธ์ ระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย ดังต่อไปนี้

 • ดำเนินงานตามแผนงานการสื่อสาร และสานสัมพันธ์ที่กำหนดไว้
 • รวบรวมประเด็นที่ได้รับจากกิจกรรมสานสัมพันธ์ มาทำการวิเคราะห์ความสำคัญอย่างโปร่งใส
 • กำหนดแนวทางการตอบสนองที่เหมาะสม
 • ประเมินผลกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจากช่องทางข้อร้องเรียน

ทั้งนี้ เอพี มีเจตนารมย์อันแน่วแน่ในการให้ความสำคัญกับความคาดหวังและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินธุรกิจ จึงกำหนดนโยบายฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้มีการดำเนินงานสานสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ และติดตามประเด็นความต้องการ ความคาดหวัง หรือข้อกังวลที่มีต่อบริษัท และกำหนดแนวทางการตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อไป