หุ้นกู้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัท มีภาระคงค้างจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 18,250 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลหุ้นกู้

ชื่อหุ้นกู้ วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ครบกำหนด อายุ อัตราดอกเบี้ยต่อปี จำนวนเงิน
AP228A 07/08/61 7/8/65 4 ปี 2.94% 1,500
AP222B 24/08/61 24/8/65 4 ปี 2.94% 500
AP235A 17/05/62 17/5/66 4 ปี 3.17% 3,000
AP227A 11/07/62 11/7/65 3 ปี 2.63% 500
AP238A 19/08/62 19/8/66 4 ปี 2.42% 1,230
AP248A 19/08/62 19/8/67 5 ปี 2.62% 770
AP241A 23/01/63 23/1/67 4 ปี 2.35% 2,500
AP258A 28/08/63 28/8/68 5 ปี 3.50% 850
AP238B 28/08/63 28/8/66 3 ปี 2.80% 400
AP247A 21/01/64 21/7/67 3 ปี 6 เดือน 2.77% 1,500
AP261A 21/01/64 21/1/69 5 ปี 3.51% 1,500
AP257A 20/07/64 20/7/68 4 ปี 1.94% 2,000
AP251A 20/01/65 20/1/68 3 ปี 1.81% 2,000
รวม 18,250