นโยบายสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน

เอพี ในฐานะผู้นำธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหริมทรัพย์ของประเทศไทย มีเจตนารมย์อันแน่วแน่ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัย ชุมชนและสังคมควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบ เพราะเอพีตระหนักดีว่าสิ่งสำคัญที่ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้คือ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบ เอพีจึงได้กำหนดนโยบายฉบับนี้ขึ้นเพื่อแสดงเจตนารมย์อันมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนธุรกิจไปพร้อมๆ กับการดูแลรักษ์โลกซึ่งคือ “บ้านของเรา” ให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยเอพีมุ่งมั่นดังต่อไปนี้

  1. ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมโดยให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA Report (Environmental Impact Assessment Report) ที่รายงานต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2535 และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยหลีกเลี่ยง และลดผลกระทบต่อความหลากหลาย ทางชีวภาพ จากการดำเนินธุรกิจ
  2. ประเมินเพื่อค้นหาประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Materiality) และจัดทำโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน โดยจะสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อส่งเสริมประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Materiality) พร้อมทั้งกำหนดดัชนีชี้วัดที่สำคัญและกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม
  3. ส่งเสริมให้มีการออกแบบโครงการภายใต้แนวความคิดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยนำแนวคิดด้านการก่อสร้างอาคารสีเขียวมาใช้ โดยให้ความสำคัญกับการเลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ภายในโครงการผ่านกระบวนการนวัตกรรมภายใต้มาตรฐานของเอพี การอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว รวมถึงเลือกใช้วัสดุที่มีความปลอดภัย ไม่มีสารตกค้าง หรือสารอนตราย เช่นหลีกเลี่ยงการใช้/ไม่ผลิตวัสดุก่อสร้างที่อาจมีการปล่อยสารระเหย ได้แก่ Volatile Organic Compounds ไม่ใช้/ไม่ผลิตวัสดุก่อสร้างที่มีการใช้แร่ใยหิน (Asbestos) เลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่มีผลการประเมิน Life Cycle Assessment (LCA)
  4. บริหารโครงการภายใต้การควบคุมผู้รับเหมาให้คำนึงถึงการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงานและน้ำอย่างยั่งยืน การจัดการมลพิษ และขยะของเสียที่จะเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ
  5. รับผิดชอบต่อการรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเปิดเผยและโปร่งใส ตลอดจนสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียในส่วนของผลการดำเนินงานและประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมตามความคาดหวัง
  6. สร้างความรู้และความตระหนักเรื่องการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน ให้กับพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดกิจกรรมเพื่อรณณรงค์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืน