หุ้นกู้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จำนวนหน่วย จำนวนเงิน
ชื่อหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ อายุ วันที่ครบกำหนด 30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562
(พันหน่วย) (พันหน่วย) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
AP201A ร้อยละ 3.58 ต่อปี 5 ปี 22 มกราคม 2563 - 1,500 - 1,500
AP207A ร้อยละ 3.06 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน 19 กรกฎาคม 2563 1,500 1,500 1,500 1,500
AP203A ร้อยละ 2.50 ต่อปี 2 ปี 10 เดือน 30 มีนาคม 2563 - 500 - 500
AP212A ร้อยละ 2.50 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน 15 กุมภาพันธ์ 2564 1,000 1,000 1,000 1,000
AP214A ร้อยละ 2.35 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน 19 เมษายน 2564 1,000 1,000 1,000 1,000
AP217A ร้อยละ 2.32 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน 22 กรกฎาคม 2564 1,500 1,500 1,500 1,500
AP221A ร้อยละ 2.40 ต่อปี 4 ปี 22 มกราคม 2565 1,500 1,500 1,500 1,500
AP222A ร้อยละ 2.81 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน 7 กุมภาพันธ์ 2565 500 500 500 500
AP228A ร้อยละ 2.94 ต่อปี 4 ปี 7 สิงหาคม 2565 1,500 1,500 1,500 1,500
AP228B ร้อยละ 2.94 ต่อปี 4 ปี 24 สิงหาคม 2565 500 500 500 500
AP218A ร้อยละ 2.60 ต่อปี 2 ปี 11 เดือน 24 วัน 17 สิงหาคม 2564 100 100 100 100
AP20DA ร้อยละ 2.78 ต่อปี 2 ปี 25 ธันวาคม 2563 1,000 1,000 1,000 1,000
AP21DA ร้อยละ 3.13 ต่อปี 3 ปี 25 ธันวาคม 2564 1,000 1,000 1,000 1,000
AP235A ร้อยละ 3.17 ต่อปี 4 ปี 17 พฤษภาคม 2566 3,000 3,000 3,000 3,000
AP227A ร้อยละ 2.63 ต่อปี 3 ปี 11 กรกฎาคม 2565 500 500 500 500
AP238A ร้อยละ 2.42 ต่อปี 4 ปี 19 สิงหาคม 2566 1,230 1,230 1,230 1,230
AP248A ร้อยละ 2.62 ต่อปี 5 ปี 19 สิงหาคม 2567 770 770 770 770
AP241A ร้อยละ 2.35 ต่อปี 4 ปี 23 มกราคม 2567 2,500 - 2,500 -
รวม 19,100 18,600
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (4,500) (4,500)
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 14,600 14,100