หุ้นกู้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จำนวนหน่วย จำนวนเงิน
ชื่อหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ อายุ วันที่ครบกำหนด 30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561 30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561
(พันหน่วย) (พันหน่วย) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
AP191A ร้อยละ 4.50 ต่อปี 5 ปี 24 มกราคม 2562 - 350 - 350
AP197A ร้อยละ 4.36 ต่อปี 5 ปี 1 เดือน 27 กรกฎาคม 2562 - 1,000 - 1,000
AP201A ร้อยละ 3.58 ต่อปี 5 ปี 22 มกราคม 2563 1,500 1,500 1,500 1,500
AP197B ร้อยละ 3.04 ต่อปี 4 ปี 10 กรกฎาคม 2562 - 1,000 - 1,000
AP191B ร้อยละ 2.15 ต่อปี 2 ปี 6 เดือน 29 มกราคม 2562 - 1,000 - 1,000
AP191C ร้อยละ 2.55 ต่อปี 2 ปี 19 มกราคม 2562 - 500 - 500
AP207A ร้อยละ 3.06 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน 19 กรกฎาคม 2563 1,500 1,500 1,500 1,500
AP203A ร้อยละ 2.50 ต่อปี 2 ปี 10 เดือน 30 มีนาคม 2563 500 500 500 500
AP212A ร้อยละ 2.50 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน 15 กุมภาพันธ์ 2564 1,000 1,000 1,000 1,000
AP214A ร้อยละ 2.35 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน 19 เมษายน 2564 1,000 1,000 1,000 1,000
AP217A ร้อยละ 2.32 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน 22 กรกฎาคม 2564 1,500 1,500 1,500 1,500
AP221A ร้อยละ 2.40 ต่อปี 4 ปี 22 มกราคม 2565 1,500 1,500 1,500 1,500
AP222A ร้อยละ 2.81 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน 7 กุมภาพันธ์ 2565 500 500 500 500
AP228A ร้อยละ 2.94 ต่อปี 4 ปี 7 สิงหาคม 2565 1,500 1,500 1,500 1,500
AP228B ร้อยละ 2.94 ต่อปี 4 ปี 24 สิงหาคม 2565 500 500 500 500
AP218A ร้อยละ 2.60 ต่อปี 2 ปี 11 เดือน 24 วัน 17 สิงหาคม 2564 100 100 100 100
AP20DA ร้อยละ 2.78 ต่อปี 2 ปี 25 ธันวาคม 2563 1,000 1,000 1,000 1,000
AP21DA ร้อยละ 3.13 ต่อปี 3 ปี 25 ธันวาคม 2564 1,000 1,000 1,000 1,000
AP235A ร้อยละ 3.17 ต่อปี 4 ปี 17 พฤษภาคม 2566 3,000 - 3,000 -
AP227A ร้อยละ 2.63 ต่อปี 3 ปี 11 กรกฎาคม 2565 500 - 500 -
AP238A ร้อยละ 2.42 ต่อปี 4 ปี 19 สิงหาคม 2566 1,230 - 1,230 -
AP248A ร้อยละ 2.62 ต่อปี 5 ปี 19 สิงหาคม 2567 770 - 770 -
รวม 18,600 16,950
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (3,500) (3,850)
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 15,100 13,100