ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11/05/2565 ประเภท : XD

ลำดับที่ ชื่อบุคคล / นิติบุคคล จำนวนหุ้น ร้อยละ
1.  นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน 670,047,561 21.30
2.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 486,007,132 15.45
3.  NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT 158,959,575 5.05
4.  STATE STREET EUROPE LIMITED 112,203,888 3.57
5.  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 78,608,664 2.50
6.  นาย ชาญชัย ไกรฤทธิชัย 62,000,060 1.97
7.  นาย จรูญศักดิ์ บัณฑูรจินดา 59,884,000 1.90
8.  NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 58,849,852 1.87
9.  THE BANK OF NEW YORK MELLON 51,227,855 1.63
10.  นาง ศิริรัตน์ วิภวศุภกร 45,773,213 1.46