วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ
08 พ.ย. 2565 ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับไตรมาส 3/2565 เวลา 15.00 น.
09 ส.ค. 2565 ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับไตรมาส 2/2565 เวลา 15.00 น.
10 พ.ค. 2565 ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับไตรมาส 1/2565 เวลา 15.00 น.
28 เม.ย. 2565 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เวลา 14.30 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
22 ก.พ. 2565 ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับไตรมาส 4/2564 เวลา 15.00 น.