การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
ระบบลงทะเบียนล่วงหน้า (AGM e-Request) เพื่อเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทางลิงก์ https://app.inventech.co.th/AP113255R หรือ QR code
(ระบบออนไลน์ ให้บริการ 24ชม. ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2565 - 27 เมษายน 2565)
คู่มือการติดตั้ง Application Webex Meetings และคู่มือการใช้งาน Inventech Connect
1.คู่มือการใช้งาน ยื่นแบบคำร้องผ่าน e-Request


2.คู่มือการติดตั้ง Application Webex Meetings
3.คู่มือการใช้งาน ระบบ Inventech Connect


หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center
โทรศัพท์: 02-931-9132
LINE: @inventechconnect
ให้บริการระหว่างวันที่ 19 - 28 เมษายน 2565 เวลา 08.30 - 17.30 น.
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย:
1. คู่มือวิธีปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
2. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
3. หนังสือมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
  • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
ดาวน์โหลด
  • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
ดาวน์โหลด
4. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ดาวน์โหลด
5. แบบ 56-1 one report 2564 ดาวน์โหลด
6. ประวัติย่อและประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
7. สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนของกรรมการรายบุคคล ดาวน์โหลด
8. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
หลักเกณฑ์การการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเสนอชื่อกรรมการประจำปี 2565 ดาวน์โหลด