ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2553 บริษัทฯได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯจำนวน 48,680,463 หน่วย ให้แก่พนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทย่อยนั้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคา หุ้นละ 3 บาท
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ: 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
กำหนดการใช้สิทธิ: ทุกวันที่ 20 มีนาคม, มิถุนายน, กันยายน และธันวาคมของแต่ละปีตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 20 มิถุนายน 2553 และวันสุดท้ายของการใช้สิทธิคือวันที่ 7 มีนาคม 2556

รายการเคลื่อนไหวของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิมีดังนี้:

จำนวน (พันหน่วย)
  2556
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก ณ วันที่ 8 มีนาคม 2553 48,680
หัก: ยอดสะสมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ ณ วันต้นปี (38,954)
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิระหว่างปี (9,707)
ยอดสะสมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ ณ วันสิ้นปี (48,661)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ใช้สิทธิ 19
หัก: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่หมดอายุ (19)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันสิ้นปี -

บริษัทฯไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้พนักงาน (ESOP-W2) (ยกเลิก)

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ESOP-W2) จำนวน 77,000,000 หน่วย ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทย่อยนั้น ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์แก่พนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติยกเลิกการออกใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้น

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้พนักงาน (ESOP-W1)

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 บริษัทฯได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯให้แก่พนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยโดยไม่คิดมูลค่าจำนวน 34 ล้านหน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.6 บาท
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ: 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
กำหนดการใช้สิทธิ: ในวันที่ 20 ของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคมและพฤศจิกายน ทั้งนี้การใช้สิทธิวันแรกคือวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2549 และวันสุดท้ายของการใช้สิทธิคือวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552
สัดส่วนการใช้สิทธิ: ปีที่ 1 ไม่เกินร้อยละ 50 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร
ปีที่ 2 เพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 25 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร
ปีที่ 3 เพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 25 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร

บริษัทฯได้กำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรืออัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่เพื่อให้ เป็นไปตามเงื่อนไขการปรับสิทธิซึ่งระบุอยู่ในหนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่พนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย (ESOP-W1) โดยมีราคาใช้สิทธิก่อนการเปลี่ยนแปลงข้างต้นเท่ากับ 3.6 บาทต่อหุ้น และอัตราการใช้สิทธิก่อนการเปลี่ยนแปลงเท่ากับ 1 หุ้นต่อหนึ่งหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งปัจจุบันได้ปรับสิทธิเป็นราคาใช้สิทธิเท่ากับ 3.578 บาทต่อหุ้น และอัตราการใช้สิทธิเท่ากับ 1.006 หุ้นต่อ หนึ่งหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ