คณะกรรมการได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง โดยเฉพาะเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมถึงการร้องเรียนในกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ โดยมอบหมายให้คุณโกศล สุริยาพร kosol.boardap@gmail.com ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้รับรายงานหรือเรื่องร้องเรียนเหล่านั้น และทำการสอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียนว่าอาจเป็นการกระทำผิดด้วย โดยมีการออกนโยบายการแจ้งเบาะแสภายในองค์กร (Whistleblower Policy) ตามประกาศที่ AP-IAD-017/2559 ซึ่งมีแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิดด้วย

คุณสามารถแนบไฟล์ข้อมูลของคุณได้ที่นี่ (PDF, DOC)

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้