นายพงษ์นลิท จันทร์สงวน

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานรัฐกิจสัมพันธ์

อายุ: 59 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธนบุรี

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2562-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานรัฐกิจสัมพันธ์ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-2562 ผู้อำนวยการฝ่ายงานประสานงานราชการแนวราบ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การดำรงตำเเหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

  • ไม่มี