นายทรงพล บุษปฤกษ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงาน Digital Transformation

อายุ: 49 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาโท Information System มหาวิทยาลัยเซ็นทรัลเท็กซัสเอแอนด์เอ็ม
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2562-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงาน Digital Transformation บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2561-2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2559 IT Director - Minor Food Group บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ธุรกิจค้าปลีกและร้านอาหาร์

การดำรงตำเเหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2559-2561 Director of Digital บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ (ประเทศไทย) ธุรกิจค้าปลีกและร้านอาหาร