นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ

กรรมการ / กรรมการบริหาร

อายุ: 66 ปี

วันที่แต่งตั้ง: 24 เมษายน 2545

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย Sul Ross ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2/2003
  • Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 1/2015

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2545-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. คอมเซเว่น ธุรกิจค้าปลีก
2556-ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. แพนเอเซียฟุตแวร์ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายรองเท้า
2547-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล ธุรกิจโรงพยาบาล
2558-2562 กรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคาร

การดำรงตำเเหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2552-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อยในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2554-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น ธุรกิจผลิตส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์