นางสาวทิพวรรณ ศิริคูณ

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคล

อายุ: 60 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2560-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานทรัพยากรบุคคล บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2559-2560 ผู้อำนวยการสำนักธุรการและบริหาร - งานทรัพยากรบุคคล บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ธุรกิจโทรคมนาคม
2555-2559 ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ธุรกิจโทรคมนาคม

การดำรงตำเเหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

  • ไม่มี