นางสาวกุลทิพา ทินกรศรีสุภาพ

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี

อายุ: 47 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

  • MBA มหาวิทยาลัยโมนาช ประเทศออสเตรเลีย
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรม

  • ปี 2562 หลักสูตร Conceptional Framework for Financial reporting (TFRS 2563)
  • ปี 2563 หลักสูตรบัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ
  • ปี 2564 หลักสูตร CFO 2022

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2561 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2558 - 2561 ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2554 - 2558 Commercial Management Account Manager บมจ. ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) ธุรกิจสินค้าอุปโภค บริโภค

การดำรงตำเเหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

  • ไม่มี