นายประมาศ ขวัญชื้น

ผู้อำนวยการสายงาน Corporate Legal and Compliance / เลขานุการบริษัท

อายุ 47 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

  • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน
  • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • Company Secretary Program no. 95/2019

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2561 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บมจ. เอพี (ประเทศไทย) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2555 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงาน Corporate Legal and Compliance บมจ. เอพี (ประเทศไทย) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2554 – 2555 Lawyer บริษัท ดีแอลเอ ไปเปอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย
2551 – 2554 Lawyer บริษัท ไพร้ซ์สานนท์ประภาสและวีนน์ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย
2549 – 2551 Associate บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ภูเก็ต) ที่ปรึกษากฎหมาย