นายธนิตย์ ไพบูลย์

กรรมการผู้อำนวยการ (บริษัท เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น จำกัด)

อายุ: 59 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

  • ไม่มี

การดำรงตำเเหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2559-ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ บจก. เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น ธุรกิจก่อสร้าง
2553-2558 รองกรรมการผู้อำนวยการ บจก. เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น ธุรกิจก่อสร้าง