นายสุวัฒน์ กุลไพจิตร

กรรมการผู้อำนวยการ (บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด)

อายุ: 44 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

  • Sydney International College - Advance Diploma of Hospitality

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2562 -2563 AVP "Coffee Journey" บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ธุรกิจบริการอาหาร
2559 - 2562 General manager "The Coffee Club" บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ธุรกิจบริการอาหาร
2557 - 2559 Operation Director "The Coffee Club" บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ธุรกิจบริการอาหาร

การดำรงตำเเหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2564 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ธุรกิจบริหารโครงการ