นายเมธา รักธรรม

รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานทาวน์เฮาส์

อายุ: 45 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2564 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานทาวน์เฮาส์ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2564 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานทาวน์เฮาส์ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2562 Director of Commerce บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2561 - 2562 Vice President of Operation Station บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี ธุรกิจพลังงานเชื้อเพลิง
2560 - 2561 Senior Vice President Department (Low rise) บมจ. แสนสิริ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2554 - 2560 Head of commercial service บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การดำรงตำเเหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2563 - 2564 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ Extended Business บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ธุรกิจบริหารโครงการ