นายหทัยสรรค์ ฤดีวงศ์

กรรมการผู้อำนวยการ (บริษัท กรุงเทพซิตี้สมาร์ท จำกัด)

อายุ: 49 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

  • บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

  • ไม่มี

การดำรงตำเเหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2563-ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท บางกอก ซิตี้สมาร์ท จำกัด ธุรกิจตัวแทน นายหน้า
2562-2563 ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มงานขาย บจก. กูลิโกะ โฟรเซ่น (ประเทศไทย) ผลิตภัณฑ์ไอศกรีม
2557-2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก. ออโรร่า ดีไซน์ เครื่องประดับอัญมณีและทองรูปพรรณ