นายพันธ์พร ทัพพะรังสี

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

นายนนท์จิตร ตุลยานนท์

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

นายโกศล สุริยาพร

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง

นายสมยศ สุธีรพรชัย

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ