ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10/03/2564 ประเภท : XM

ลำดับที่ ชื่อบุคคล / นิติบุคคล จำนวนหุ้น ร้อยละ
1.  นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน 670,047,561 21.30
2.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 398,922,330 12.68
3.  NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT 171,140,435 5.44
4.  STATE STREET EUROPE LIMITED 115,007,550 3.66
5.  THE BANK OF NEW YORK MELLON 82,760,030 2.63
6.  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 75,608,264 2.40
7.  นาย จรูญศักดิ์ บัณฑูรจินดา 68,000,500 2.16
8.  นาย ชาญชัย ไกรฤทธิชัย 62,000,060 1.97
9.  UBS AG LONDON BRANCH 61,788,700 1.96
10.  นาง ศิริรัตน์ วิภวศุภกร 45,773,213 1.46