ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 09/05/2562 ประเภท : XD

ลำดับที่ ชื่อบุคคล / นิติบุคคล จำนวนหุ้น ร้อยละ
1.  นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน 670,047,561 21.30
2.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 348,702,021 11.08
3.  NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT 224,007,346 7.12
4.  STATE STREET EUROPE LIMITED 87,522,660 2.78
5.  กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 78,495,000 2.50
6.  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 75,048,864 2.39
7.  นายจรูญศักดิ์ บัณฑูรจินดา 68,892,300 2.19
8.  นายพิเชษฐ วิภวศุภกร 62,509,666 1.99
9.  นายชาญชัย ไกรฤทธิชัย 61,600,060 1.96
10.  นางศิริรัตน์ วิภวศุภกร 48,873,213 1.55