การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
หลักเกณฑ์การการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเสนอชื่อกรรมการประจำปี 2563 ดาวน์โหลด