การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
คำบอกกล่าวเรียกการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย:
1. คู่มือวิธีปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
2. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
3. หนังสือมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
  • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
ดาวน์โหลด
  • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
ดาวน์โหลด
4. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
5. รายงานประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
6. ประวัติย่อและประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
7. สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนของกรรมการรายบุคคล ดาวน์โหลด
8. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
9. แผนที่สถานที่ประชุม ดาวน์โหลด
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
หลักเกณฑ์การการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเสนอชื่อกรรมการประจำปี 2562 ดาวน์โหลด