ยอดขาย (ล้านบาท)

20,794 20.4%YoY

รายได้รวม (ล้านบาท)

12,552 4.8%YoY

กำไรสุทธิ (ล้านบาท)

1,565 -23.8%YoY

Unit: THB million

Financial Summary Q2 2019 Q1 2019 2018
(Restated)
Q4 2018
(Restated)
Q3 2018
(Restated)
Q2 2018
(Restated)
Q1 2018
(Restated)
Revenues from Property Development (Btm) 4,530 7,503 26,200 8,201 6,515 6,217 5,267
YoY Chg (%) -27.1% 42.4% 24.0% 5.0% 40.4% 34.4% 30.2%
QoQ Chg (%) -39.6% -8.5%   25.9% 4.8% 18.0% -32.6%
Consolidated Revenues (Btm) 4,762 7,790 27,271 8,518 6,776 6,462 5,515
YoY Chg (%) -26.3% 41.2% 23.0% 3.4% 37.2% 34.7% 31.3%
QoQ Chg (%) -38.9% -8.5%   25.7% 4.9% 17.2% -33.1%
Gross profit from Property Development (Btm) 1,400 2,333 8,130 2,437 2,006 2,000 1,687
Gross margin from Property (%) 30.9% 31.1% 31.0% 29.7% 30.8% 32.2% 32.0%
Overall Gross profit (Btm) 1,584 2,561 8,932 2,679 2,187 2,180 1,886
Gross margin (%) 33.3% 32.9% 32.8% 31.5% 32.3% 33.7% 34.2%
Operating profit (Btm) 447 1,060 3,637 937 815 927 958
Operating margin (%) 9.4% 13.6% 13.3% 11.0% 12.0% 14.3% 17.4%
Net profit from normal operations (Btm) 460 1,078 3,948 973 927 1,183 865
YoY Chg (%) -61.1% 24.6% 28.3% -28.0% 49.5% 111.0% 57.7%
QoQ Chg (%) -57.3% 10.7%   5.0% -21.7% 36.8% -36.0%
Net profit (Btm) 487 1,078 3,953 973 927 1,188 865
YoY Chg (%) -59.0% 24.6% 25.6% -28.2% 45.7% 95.5% 57.7%
QoQ Chg (%) -54.8% 10.7%   5.0% -22.0% 37.4% -36.2%
EPS (Bt) 0.15 0.34 1.26 0.31 0.29 0.38 0.27
Total assets (Btm) 55,295 53,093 49,395 49,395 49,109 48,647 47,146
Equity (Btm) 24,797 25,568 24,491 24,491 23,517 22,591 22,512
Outstanding debt (Btm) 25,722 22,248 20,275 20,275 21,517 22,081 20,784
Net debt (Btm) 24,211 19,898 19,323 19,323 20,733 20,755 19,622
Net debt to equity (x) 0.98 0.78 0.79 0.79 0.88 0.92 0.87
ROE (%) (average equity) N/A N/A 17.1% N/A N/A N/A N/A