นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน

รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายพิเชษฐ วิภวศุภกร

กรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการ

นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ

กรรมการ / กรรมการบริหาร

นายวสันต์ นฤนาทไพศาล

กรรมการบริหาร

นางสาวกิตติยา พงศ์ปูชนีย์กุล

กรรมการ / กรรมการบริหาร

นายวิษณุ สุชาติล้ำพงศ์

กรรมการ / กรรมการบริหาร

นายสมชาย วัฒนเสาวภาคย์

รองกรรมการผู้อำนวยการสายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายวิทการ จันทวิมล

รองกรรมการผู้อำนวยการสายงาน Corporate Strategy and Creation

นายภมร ประเสริฐสรรค์

รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานทาวน์เฮาส์

นายวรพงศ์ วิโรจน์ธนานุกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานทาวน์เฮาส์

นายรัชต์ชยุตม์ นันทโชติโสภณ

รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบ้านเดี่ยว

นายบุญชัย จันทร์กระจ่างเลิศ

รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงาน Supply Chain Management

นายธนิตย์ ไพบูลย์

กรรมการผู้อำนวยการ (บริษัท เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น จำกัด)

นางสาวกมลทิพย์ บำรุงชาติอุดม

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานคอนโด 1

นายประมาศ ขวัญชื้น

เลขานุการบริษัท

นางสาวกุลทิพา ทินกรศรีสุภาพ

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี

นางสาวทิพวรรณ ศิริคูณ

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคล

นายขยล ตันติชาติวัฒน์

กรรมการผู้อำนวยการ (บริษัท บางกอก ซิตี้สมาร์ท จำกัด)

นายทรงพล บุษปฤกษ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงาน Digital Transformation

นายประจักษ์ ประภามณฑล

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานคอนโด 2

นาย พงษ์นลิท จันทร์สงวน

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานประสานงานราชการ