นายสมยศ สุธีรพรชัย

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

อายุ: 53 ปี

วันที่แต่งตั้ง: 28 เมษายน 2558

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
  • นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • Director Accreditation Program (DAP) 119/2015

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2560-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2558-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การดำรงตำเเหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) กับมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป* ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. กรีนพาร์ทเนอร์ โฮลดิ้ง ธุรกิจให้เช่า ขาย ซื้อ
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วายู แอนด์ พาร์ทเนอร์ส ธุรกิจที่ปรึกษา

* บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) กับมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป ได้แก่ 1. บจก. พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์ 2. บจก. เอพี (เพชรบุรี) 3. บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2015) 4. บจก. เอพี เอ็มอี 1 5. บจก. เอพี เอ็มอี (เอกมัย) 6. บจก. เอพี เอ็มอี 2 7. บจก. เอพี (รัชโยธิน) 8. บจก.เอพี เอ็มอี 3 9. บจก.เอพี เอ็มอี 4 10. บจก.เอพี เอ็มอี 5 11 บจก.เอพี เอ็มอี 6 12. บจก.เอพี เอ็มอี 8 13. บจก.เอพี เอ็มอี 14