นายนนท์จิตร ตุลยานนท์

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

อายุ: 62 ปี

วันที่แต่งตั้ง: 26 เมษายน 2543

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

  • ศิลปศาสตรบัณฑิต Tarleton State University, Texas, USA

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 1/2004
  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 139/2017

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2543-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553-2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายงานพัฒนาสินเชื่อและบริหารสินทรัพย์
ธนาคาร แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคาร

การดำรงตำเเหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ
2562-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฤทธา จำกัด ธุรกิจก่อสร้าง
2561-2563 Chief Financial Officer บริษัท ฤทธา จำกัด ธุรกิจก่อสร้าง