รศ. ดร. นริศ ชัยสูตร

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน

รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายพิเชษฐ วิภวศุภกร

กรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการ

นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ

กรรมการ / กรรมการบริหาร

นายพันธ์พร ทัพพะรังสี

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

นายนนท์จิตร ตุลยานนท์

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

นายโกศล สุริยาพร

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

นายสมยศ สุธีรพรชัย

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์

กรรมการ / กรรมการอิสระ

นายพรวุฒิ สารสิน

กรรมการ / กรรมการอิสระ

นางสาวกิตติยา พงศ์ปูชนีย์กุล

กรรมการ / กรรมการบริหาร

นายวิษณุ สุชาติล้ำพงศ์

กรรมการ / กรรมการบริหาร

นายวสันต์ นฤนาทไพศาล

กรรมการบริหาร